بدون نسخه OTC

داروهای OTC

کلمه OTC مخفف over-the-counter به معنی فروش دارو بدون نسخه است و براین اساس، افراد بدون تجویز و نسخه پزشک هم می‌توانند از داروخانه‌ها دارو تهیه کنند.
زمانی که دستوالعمل‌های روی لیبل و دستور متخصص مراقبت‌های بهداشتی خود را دنبال کنید، ایمن و موثر هستند.