600 لینزولید

قرص لینزولید 600 م.گ

Linezolid 2 mg 300 ml

z

کشور تولیدکننده: اسپانیا

z

نام شرکت: Norman

z

برند: لینزولید (Linezolid)