این وبینار با هدف آشنایی با نوروپاتی دیابتی که شایع ترین عارضه این بیماری و مهم ترین علت قطع عضو در افراد مبتلا است

این وبینار با هدف آشنایی با نوروپاتی دیابتی که شایع ترین عارضه این بیماری و مهم ترین علت قطع عضو در افراد مبتلا است و بررسی تعاریف، انواع و طرح دیدگاه های نوین در نحوه مدیریت و پیشگیری از آن و همچنین اهمیت آموزش بیماران طراحی شده و توسط اساتید برجسته و مطرح در این زمینه به بحث گذاشته می شود. 

وبینار نوروپاتی دیابتی

این وبینار با هدف آشنایی با نوروپاتی دیابتی که شایع ترین عارضه این بیماری و مهم ترین علت قطع عضو در افراد مبتلا است و بررسی تعاریف، انواع و طرح دیدگاه های نوین در نحوه مدیریت و پیشگیری از آن و همچنین اهمیت آموزش بیماران طراحی شده و توسط اساتید برجسته و مطرح در این زمینه به بحث گذاشته می شود.

بدیهی است عوارض دیابت، صرف نظر از هزینه های متعددی که برای بیمار و خانواده وی به بار می آورد، از نقطه نظر روانی و هزینه های اجتماعی نیز حائز اهمیت فراوان بوده، لذا با باور به این نکته که آموزش رکن اصلی مدیریت دیابت و عوارض آن است، بر آن شدیم تا با جمع آوری اطلاعات جدید و به روز در این خصوص، شیوه های نوین و داروهای موثر در این زمینه را به اشتراک بگذاریم.

برای مشاهده روی لینک کلیک کنید